Säännöt ja tavoitteet

Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Janakkalan kunta.

Yhdistyksen toimialue on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva ja Janakkalan kunnassa sijaitseva Mallinkaistenjärvi lähiympäristöineen.

Yhdistyksen tarkoitus on vesien- ja ympäristönsuojelun ja niihin liittyvien asioiden edistäminen toimialueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– pyrkii kokoamaan Mallinkaistenjärven suojelusta kiinnostuneet yhdistyksen jäseniksi

– kerää tietoa järven tilasta ja suojelutoimenpiteiden vaikutuksista sekä tekee esityksiä viranomaisille

– antaa suosituksia jäsenilleen sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja ohjaa jäseniään järven suojelussa

– jakaa tietoa jäsenilleen mahdollisesti tehtävistä tutkimuksista ja kerätyistä tiedoista

– avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa järveä koskevia lausuntoja ja tietoja

– organisoi mahdollisuuksiensa mukaan toimia Mallinkaistenjärven veden laadun parantamiseksi

– pyrkii sovitellen, selvityksiä tekemällä ja vastaavin keinoin ehkäisemään ristiriitoja järvensuojelua koskevissa kysymyksissä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta ja toimeenpanna, asianmukaisen luvan saatuaan, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen jäsenenä voi olla sen toimialueella asuva yksityinen tai juridinen henkilö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi vuosikokouksesta alkaen valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä.

Vuosittain on erovuorossa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi asettaa yhdistyksen jäsenistä koottuja hallituksen alaisuudessa toimivia työvaliokuntia tai jaostoja määrättyjen tehtävien hoitamista varten.

10§

Hallitus ottaa ja erottaa mahdollisesti palkattavat tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan talousarvion puitteissa.

11§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai rahastonhoitajan kanssa.

12§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kesä-elokuun välisenä aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä ja yhdistyksellä yksi ääni. Janakkalan kunnalla on 15 ääntä, kuitenkin enintään 1/10 saapuvilla olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

14§

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu lähetetään kullekin yhdistyksen jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jäsenen esittämä asia voi tulla yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi jos se on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle neljätoista (14) päivää ennen kuin kokouskutsu on annettu.

15§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Päätetään hallituksen sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee arpa.

16§

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen aikana siten, että ero merkitään yhdistyksen kokouspöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi sen tilivuoden lopussa, jonka aikana eroilmoitus on tehty.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa tai menettelyllään loukkaa yhdistyksen tarkoitusperiä, hallituksella on oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.

17§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos muuttamisen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

18§

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljellä olevat varat vesien- tai ympäristönsuojelua yhdistyksen toiminta-alueella edistävään tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.